1 Katana GSX1100S Suzuki 16025 TAMIYA 6 Kit Model Bike 19229bwbp6870-Toys & Games